با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

برای اطلاع از چگونگی ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی با ما تماس بگیرید .


 

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی
ماده 1- شركتهای خارجی كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارایه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی .
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران
4- همكاری با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7- انجام فعالیتهایی كه مجوز آن توسط دستگاه های دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی كالا، بانكی ، بازاریابی و غیره .
ماده 2- شعبه شركت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شركت اصلی است كه مستقیما موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شركتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارك زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه شركت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شركت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4- نماینده شركت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است كه براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شركت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی كه متقاضی ثبت نمایندگی شركت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند:
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .
2- مدارك شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شركت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5- گزارش فعالیتهای شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت خارجی طرف نمایندگی
7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

ماده 6- اشخاصی كه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مكلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره - شركتهایی كه مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شركتهای خارجی كه نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در كشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده 8- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذكور تا زمانی كه آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط كه شركای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شركتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شركتهای خارجی كه تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی
ماده 1- شركتهای خارجی كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارایه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی .
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران
4- همكاری با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7- انجام فعالیتهایی كه مجوز آن توسط دستگاه های دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی كالا، بانكی ، بازاریابی و غیره .
ماده 2- شعبه شركت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شركت اصلی است كه مستقیما موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شركتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارك زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه شركت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شركت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4- نماینده شركت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است كه براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شركت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی كه متقاضی ثبت نمایندگی شركت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند:
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .
2- مدارك شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شركت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5- گزارش فعالیتهای شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شركت خارجی طرف نمایندگی
7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی كه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مكلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره - شركتهایی كه مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شركتهای خارجی كه نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در كشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده 8- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذكور تا زمانی كه آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط كه شركای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شركتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شركتهای خارجی كه تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.


 

مطالب مرتبط :

ثبت شرکت در مالزی

خدمات مرتبط با ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت پیمانکاری

هزینه ثبت شرکت در ارمنستان

چرا سرمایه گذاران خارجی مشتاق به ثبت شرکت در انگلستان هستند؟

تسهیلات بانکی همراه ثبت شرکت در انگلستان

ارمنستان | ثبت شرکت ، اقامت و آشنایی با ارمنستان

اقدامات پس از ثبت شرکت


کلید واژه ها :

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، اداره ثبت شرکت در کرج ، آدرس اداره ثبت کرج ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان , تلفن ثبت کرج ، نشانی ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت  در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved