با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

اساسنامه موسسه

اساسنامه موسسه

اساسنامه موسسه

برای اطلاع از چگونگی ثبت موسسه با ما تماس بگیرید.


 

اساسنامه موسسه

ماده 1- نام و نوع مؤسسه :

ماده 2- موضوع مؤسسه :

ماده 3- مركز اصلی مؤسسه و نشانی كامل آن :

ماده 4- مبداء تشكيل مؤسسه و مدت آن :

ماده 5- دارايي مؤسسه :

ماده 6- تابعيت مؤسسه :

ماده 7- اسامی مؤسسين و مشخصات و محل اقامت هريك و ميزان دارايی آنها :

ماده 8- هيچ يك از اعضاء مؤسسه حق انتقال تمام و يا قسمتی از حقوق و دارايی خود را كه در اين مؤسسه دارا ميباشد به غير نخواهد داشت ، مگر اين كه رضايت و موافقت دارندگان لااقل ....................... دارايی مؤسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در يكی از دفاتر اسناد رسمی و يا با تنظيم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شركتها.

ماده 9- مديران مؤسسه و اختيارات آنها و دارندگان حق امضاء در مؤسسه به ترتيب ذيل می باشد :

ماده 10) ....................... مؤسسه ، نماينده قانونی مؤسسه بوده و می تواند در كليه امور مؤسسه مداخله و اقدام نمايد مخصوصاً در موارد زير :

الف) انجام كليه امور مؤسسه از هر جهت و هر قبيل .
ب) گشايش حساب جاری و ثابت در بانكها و بنگاه ها و غيره .
ج) تحصيل هر نوع اعتبار .
د) مشاركت با سايرشركت ها و مؤسسات و شركت های مشابه كه موضوع فعاليت آنها يكسان باشد.
هـ ) عقد هرگونه قرارداد با اشخاص و شركت ها و بانكها و غيره با هر نوع قيد وشرطی كه مصلحت باشد .
و) استخدام كارگران و كارمندان و متخصصين و كارشناسان وغيره و تعيين حقوق و پاداش برای آنها .
ز) انتخاب وكيل با حق وكالت در توكيل و دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن.
ح) مراجعه به ادارات و دواير دولتی و گمركات و بانك ها و شخصيت های حقوقی و حقيقی ديگر جهت انجام كليه اموری كه مربوط به اين مؤسسهاس .
ط) اختيارات و مدت تصدی ....................... نامحدود است .
ی) هر تصميمی را كه ....................... مؤسسه برای انجام كليه اموری كه مربوط به توسعه هدف و منظور مؤسسه لازم و مقتضی باشد و به ....................... اتخاذ گردد معتبر و قابل اجراء خواهد بود .
ماده 11) ...................... می تواند تمام و يا قسمتی از اختيارات و حق امضاء خود را به موجب وكالت نامه رسمی به عضو ديگر مؤسسه و يا اشخاص ثالث تفويض كند و دروكالت نامه مزبور بايستي حدود و اختيارات وكيل به طور روشن و صريح قيد گردد .

ماده 12) ....................... انحلال مؤسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصويب عده اي از اعضاء كه دارای اكثريت عددی بوده و نيز لااقل داراي 55% كل دارايی مؤسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی كه رأی به انحلال مؤسسه داد يك يا چند نفر از بين اعضاء و يا از خارج به سمت مدير تصفيه انتخاب می گردند .

ماده 13) ....................... هرنوع تغييری در موارد اين اساسنامه موسسه از قبيل كم كردن يا زياد كردن دارايی مؤسسه ، ورود و خروج اعضاء مؤسسه ، اصلاح يا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه انتخاب اعضاء مؤسسه و بالاخره كليه تصميمات لازمه برای تغيير و تبديل مواد اساسنامه بايستی با موافقت ....................... باشد .

ماده 14) ....................... تشكيل مجامع عمومی اعم از عادی و يا فوق العاده بنا به دعوت هر يك از مديران مؤسسه به وسيله ارسال نامه كتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بين تاريخ دعوت تا روز تشكيل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور كليه اعضاء در جلسه احتياجی به دعوت مزبور نيست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصميمات لازم اقدام نمايد .

ماده 15) ....................... اختلاف حاصله بين اعضاء مؤسسه از طريق داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 16) ....................... درساير موضوعاتی كه دراين اساسنامه موسسه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت آئين نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد .


 

مطالب مرتبط :

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد لابوآن

نکات مهم ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت سهامی عام

شرایط ثبت شرکت در انگلستان

نظارت در انگلستان بر ثبت شرکتها چگونه است؟

ثبت شرکت خدماتی


کلید واژه ها :

اساسنامه موسسه ، شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، اداره ثبت شرکت در کرج ، آدرس اداره ثبت کرج ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان , تلفن ثبت کرج ، نشانی ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت  در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved