با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی

قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی

قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی

حقوق انحصاري اعطايي به ثبت كننده اختراع در اكثر كشورها حق جلوگيري يا ممانعت ديگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه براي فروش يا وارد كردن محصولات موضوع اختراعات است.


 قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337
آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي، مصوب 3/ 2 / .1328
قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب 29/4/1382.
قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.
ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.
ضوابط توليد داروهاي جديد از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو
آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی
آيين نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدي) مصوب 4/6/ 1368
طرح ثبت اختراعات ، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري.
کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.
پيش درآمدی بر حقوق مالكیت معنوی

حقوق انحصاري اعطايي به ثبت كننده اختراع در اكثر كشورها حق جلوگيري يا ممانعت ديگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه براي فروش يا وارد كردن محصولات موضوع اختراعات است كه با اين حال تعريف جامع و كاملي از اين حقوق داده نشده است. لذا در اين مقاله ديدگاه صاحبنظران حقوق مالكيت فكري و ساير مباحث حقوقي مرتبط آورده شده است:

حقوق مالكيت فكري يا معنوي عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي، فني و ادبي و هنري، در كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي مربوطه و حتي در موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق داده نشده بلكه اغلب مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي چنين مي خوانيم موضوع حقوق مالكيت هر چند در كنوانسيون هاي مورد بحث تعريفي از مالكيت معنوي و حقوق آن داده نشده ولي در نوشته هاي علمي در اين باره سعي شده است كه اين نقيصه تاحدي برطرف شود. از جمله مايكل بلانكني مالكيت معنوي را چنين تعريف نموده است \"خلاقيت هاي فكر و ذهن بشر كه دولت در قبال آن ها به پديد آورندگان آن حق انحصاري بهره پردازي را براي مدت معيني به منظور جلوگيري از استفاده غيرمجاز ديگران اعطاء مي نمايد.\"در كشور ما نيز حقوق دانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعريف جامع و مانعي را ارائه نداده اند.
دكتر صفائي مالكيت هاي فكري را حقوقي مي داند كه داراي ارزش اقتصادي و دادوستد است ولي موضوع آن ها شي معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان است.

آقاي دكتر كاتوزيان حقوق مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه به صاحب آن اجازه مي دهد از منافع و شكل خاصي از فعاليت يا فكر انسان منحصراً استفاده نمايد.

دكتر ميرحسيني به نقل از وايپو، حقوق مالکیت معنوی را در معناي وسيع كلمه حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي ، ادبي و هنري مي داند. آقاي دكتر سيد حسن امامي با تبعيت از قانون مدني فرانسه اموال را به دو قسمت مادي و غيرمادي تقسيم نموده است و اموال غيرمادي را اموالي مي داند كه وجود مادي و عيني در خارج ندارند ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تاليف، حق تصنيف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه اين تعاريف مشترك است اين است كه مالكيت هاي معنوي مالكيت هاي عينني و ملموس نيستند و يكي ازآثار مترتب بر اين ويژگي اين است كه نقض اين مالكيت ها نيز مي تواند سهل تر از نقض حقوق مالكيت هاي عيني صورت پذيرد. نتيجه ديگر مترتب بر اين امر اين است كه نمي توان قاعده حاكم بر اموال در حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين را در مورد آنان اعمال نمود و بايد به دنبال قاعده ديگري بود كه استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانين ايران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدني ايران مي گويد\" تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن شي در آنجا واقع است، مع ذلك حمل ونقل شدن شيئي منقولي از مملكتي به مملكت ديگر نمي تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شي نسبت به آن تحصيل كرده باشد، خللي وارد آورد.\" هم چنان كه ملاحظه مي شود دراين ماده تكليف قانون حاكم بر مالكيت هاي معنوي به لحاظ اين كه مالكيت هاي مزبور جزء هيچ كدام از طبقه بندي اموال منقول يا غير منقول قرار نمي گيرند، مشخص نشده است و نمي توان مفاد اين ماده را در مورد ان لازم الرعايه دانست و از آنجايي كه به هر حال در روابط بين المللي بايد تكليف حاكم بر اين اموال معلوم شود لذا قوانين كشورهاي مختلف و كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي منطقه اي و چند جانبه قانون محل ثبت يا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباري براي آن ها در نظر مي گيرند تا به اين ترتيب اصل سرزميني بودن قوانين در مورد اموال نيز رعايت شده باشد. اين ترتيبات نظير قاعده كلي مربوط به اموال صرف نظر از تابعيت مالك اعمال مي گردد.

مصاديق

موافقت نامه تريپس به عنوان حاصل دور گفتگوهاي اروگوئه كه از سال 1995با ترتيبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترين موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالكيت فكري بوده و به كليه مقولات اصلي در اين زمينه مي پردازد. اين مقولات در حوزه حقوق مالكيت صنعتي عبارتند از: علائم تجاري، از جمله علائم خدمات، نشانه هاي جغرافيايي، طرح هاي صنعتي، اختراعات از جمله گونه هاي جديدگياهي، طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاري، موافقت نامه تريپس در كليه اين موارد حداقل معيارهاي ماهوي حمايت را مشخص و عناصر اين حمايت را تعيين مي كند. اين عناصر عبارتند از: موضوع حمايت، حقوق اعطايي و استثنائات مجاز وارد بر اين حقوق و حداقل دوره حمايت. حمايت هاي ارائه شده در اين موافقت نامه بايد در اختيار دارندگان اين حقوق از كليه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت، بدون هيچ گونه تبعيضي از لحاظ ماهيت، قرار گيرد. بر اين اساس هر كشور بايد تضمين كند كه در خصوص هر يك از مقوله هاي اصلي فوق قوانين داخليش با اين حداقل معيارها هماهنگ شده است و مقررات جديد را به اطلاع دبيرخانه سازمان جهاني تجارت برساند.


 مطالب مرتبط :

حقوق مالکیت صنعتی

اقدامات پس از ثبت شرکت

اهمیت مالکیت فکری

تعریف مالکیت

انواع حقوق مالکیت معنوی

بررسی حقوق مالکیت فکری

ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادی لابوآن مالزی

خدمات مرتبط با ثبت شرکت در اروپامزایای ثبت شرکت در انگلستان


کلید واژه ها :

قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی،

اقدامات پس از ثبت شرکت ، اهمیت مالکیت فکری ، تعریف مالکیت ، انواع حقوق مالکیت معنوی ،بررسی حقوق ، مالکیت فکری ، تغییر نام شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، اداره ثبت شرکت در کرج ، آدرس اداره ثبت کرج ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان , تلفن ثبت کرج ، نشانی ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت  در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان 

 

 

 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved